Bijlage politiek

Schermafdruk 2016-03-24 15.39.27

 

Bijlage manifest duurzaamheid: Aan alle politieke partijen in Meierijstad

Niemand kan er nog omheen: we transformeren richting een duurzame toekomst. Dit is duidelijk zichtbaar wanneer je kijkt naar de uitkomsten van de klimaattop in Parijs, het Nationale Energieakkoord, het duurzaamheidsprogramma van de Provincie Noord-Brabant en de steeds groter wordende wens vanuit de bevolking om een duurzame samenleving voor nu en in de toekomst te garanderen.

Wij zijn er van overtuigd dat u duurzaamheid op gaat nemen in uw partijprogramma’s. Daar zal de discussie niet over gaan. Het gaat er meer om hoe we tot een duurzame samenleving komen. En wat is duurzaamheid eigenlijk? Met welke thema’s willen we aan de slag? Wat kan een overheid doen?

Om deze vragen te beantwoorden is het belangrijk u eerst mee te nemen in onze drijfveer. Waarom zijn wij als burgerinitiatief eigenlijk met duurzaamheid aan de slag gegaan?

Schermafdruk 2016-03-25 10.23.21Wij willen een samenleving waarin we onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst kunnen garanderen.
Dat is niet moeilijk: bij elke keuze die je maakt, kun je jezelf afvragen of het goed is voor de toekomst van je kleinkinderen.

Om dit te bereiken zullen we met z’n allen moeten ontwikkelen en op een andere manier naar onze samenleving én onze toekomst gaan kijken. Dit vraagt om een andere manier van denken, samenwerken en handelen.

Van ambitie naar resultaat

Wij zijn overtuigd dat een veranderende samenleving, zeker op gebied van duurzaamheid, begint met communicatie en breed draagvlak van onderop. Iemand kan nog zo’n geweldig uitgedachte ideeën en ambities hebben, uiteindelijk staat of valt ieder goed idee met draagvlak vanuit de bevolking en vanuit het bedrijfsleven: de mensen en organisaties van wie u als politicus de belangen vertegenwoordigt. Dat draagvlak van ‘de mensen’ is het fundament voor ontwikkeling en verandering.

Samenwerking
We leven in een samenleving waarin ‘participatie’ het sleutelwoord is. Dit houdt niet in dat alleen inwoners participeren en bijdragen aan ontwikkelingen door middel van initiatieven, maar dat de overheid en het bedrijfsleven daar ook een verantwoordelijkheid in hebben: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en bedrijfsparticipatie. We doen het samen! Tenslotte zijn we allemaal wereldburgers die individueel een verantwoordelijkheid dragen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

2016-03-24 08.03.11Om een breed draagvlak te waarborgen en een verandering mogelijk te maken, hebben we elkaar nodig. We zullen op basis van gelijkwaardige samenwerking vanuit een gezamenlijke ambitie onze doelen moeten bepalen. Daarbij is het belangrijk om te kijken hoe we die ambities gezamenlijk, elk vanuit onze eigen rol, kunnen waarmaken. Zo kunnen we elkaar versterken en de verandering concreet vormgeven. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Thema’s in het manifest

In het manifest zijn een aantal thema’s benoemd waarover we graag met u en het bedrijfsleven in gesprek gaan. Centraal staat de wens om van een lineaire economie (consumptiemaatschappij) naar een circulaire economie te gaan (consumptie = productie).

Hieronder een overzicht van de thema’s en de veranderingen waarover wij graag met u in gesprek gaan:

1. Natuur, Landbouw & Voeding; Van mono naar eco
2. Grondstoffen & Bouw; Van ‘grondstof = afval’ naar ‘afval = grondstof’
3. Energie; Van fossiel naar duurzaam
4. Mobiliteit & Transport; Van benzine en gas naar elektrisch/duurzaam
5. Samenleving; Van ieder voor zich naar sociaal en gezamenlijk
6. Economie; Van geld naar meerwaarde


De politiek

Als politicus geeft u richting aan de koers die in de gemeente Meierijstad ingezet zal worden. Om alvast een goede start te maken met uw duurzaamheidsambities, kunt u dezelfde thema’s als hierboven benoemen in uw partijprogramma en het coalitieakkoord. Vervolgens gaan wij als burgerinitiatief graag met u en het bedrijfsleven om de tafel om te kijken waar de ambities concreet zijn en hoe wij onze doelen samen gaan bereiken.

U kunt als politiek al concreet dingen benoemen in uw partijprogramma waarmee de gemeente aan de slag kan om bij te dragen aan de verandering die we gezamenlijk willen. Hieronder een aantal suggesties die u zo over kunt nemen:

  • Zorg als gemeente dat er een klimaatbegroting wordt opgesteld die om de 5 jaar vastgesteld wordt. Zo kan de gemeente concreet benoemen welke stappen gezet worden (en al gezet zijn) om de duurzaamheidsambities op het gebied van bijvoorbeeld een energieneutrale gemeente in 2040 te halen.
  • U kunt als gemeente de methode van ‘The Natural Step’ gebruiken om “duurzame ontwikkeling te integreren in uw strategische planning, producten, processen, functies en verdienmodellen” (zie http://thenaturalstep.nl/aanpak/).
  • Zorg dat bij de implementatie van de Omgevingswet duurzaamheid als kernthema wordt meegenomen. Dit heeft direct invloed op de manier van opgave- en gebiedsgericht werken samen met ketenpartners. Zo kunnen we als overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gezamenlijk onze fysieke leefomgeving duurzaam ontwikkelen.
  • Stel geld beschikbaar in een fonds waarin burgers en bedrijven aanspraak kunnen maken op laag renterende leningen om bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen aan hun huis te nemen. Het fonds houdt zichzelf door middel van terugbetalingen (met een beetje rente) in stand. Met de renteopbrengst kan opnieuw geïnvesteerd worden in duurzaamheid.
  • Stel een duurzaamheidsfonds op om initiatieven vanuit de bevolking te faciliteren.


Tot slot

Wij zetten ons als burgerinitiatief al een tijdje in om een bijdrage te leveren aan de verandering naar een duurzame samenleving. Wij willen trots zijn op wat we NU al met elkaar bereiken én we hopen dat toekomstige generaties met trots kijken naar de verandering die we in deze tijd gezamenlijk ingezet hebben. De fusie tot gemeente Meierijstad biedt kansen deze verandering te versnellen.

Doe ook mee! De keuze is NU aan u!